GIMP/下载

维基教科书,自由的教学读本

GIMP[编辑]

GIMP的源代码:

您还可以

GIMP的二进制软件包

帮助[编辑]

GIMP用户手册由一系列HTML页面组成,可通过GIMP内置的帮助浏览器或其他浏览器读取。

GAP[编辑]

GAPGIMP Animation Package)是用于创作动画的GIMP插件,基于GIMP的基础功能开发。关于使用GAP的更多信息,详见教程《Using GAP》。

GAP源代码包: