Networked Media Tank/支持的格式

维基教科书,自由的教学读本
跳到导航 跳到搜索

音频[编辑]

封装格式
A-100 A-110 B-110
AAC, M4A Yes Yes Yes
MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA) Yes Yes Yes
WAV Yes Yes Yes
WMA Yes Yes Yes
FLAC Yes Yes Yes
Ogg Yes Yes Yes
编码方式
A-100 A-110 B-110
Dolby Digital Yes Yes Yes
DTS No Yes Yes
WMA, WMA Pro Yes Yes Yes
AAC Yes Yes Yes
MP1, MP2, MP3 Yes Yes Yes
LPCM Yes Yes Yes
FLAC Yes Yes Yes
Vorbis Yes Yes Yes
源码输出音频格式
A-100 A-110 B-110
DTS Yes Yes Yes
Dolby Digital Yes Yes Yes
DTS-HD MA No Yes Yes
DTS-HD HR No Yes Yes
Dolby True HD No Yes Yes
Dolby Digital Plus No Yes Yes


视频[编辑]

封装格式
A-100 A-110 B-110
MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V) Yes Yes Yes
MPEG1/2 PS (M2P, MPG) Yes Yes Yes
MPEG2 Transport Stream
(TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
Yes Yes Yes
VOB Yes Yes Yes
AVI, ASF, WMV Yes Yes Yes
Matroska (MKV) Yes Yes Yes
MOV (H.264), MP4, RMP4 Yes Yes Yes
编码方式
A-100 A-110 B-110
XVID SD/HD Yes Yes Yes
MPEG-1 Yes Yes Yes
MPEG-2: MP@HL Yes Yes Yes
MPEG-4.2: ASP@L5, 720p, 1-point GMC Yes Yes Yes
WMV9: MP@HL Yes Yes Yes
H.264: BP@L3 Yes Yes Yes
H.264: MP@L4.0 Yes Yes Yes
H.264: HP@L4.0 Yes Yes Yes
H.264: HP@L4.1 Yes Yes Yes
VC-1: MP@HL Yes Yes Yes
VC-1: AP@L3 Yes Yes Yes


图片[编辑]

A-100 A-110 B-110
JPEG Yes Yes Yes
BMP Yes Yes Yes
PNG Yes Yes Yes
GIF Yes Yes Yes


字幕[编辑]

A-100 A-110 B-110
SRT Yes Yes Yes
SMI Yes Yes Yes
SUB Yes Yes Yes
SSA Yes Yes Yes


DRM[编辑]

A-100 A-110 B-110
Cardea DRM (WMDRM-ND) Yes Yes Yes


文件系统[编辑]

A-100 A-110 B-110
Ext2/Ext3 Yes Yes Yes
NTFS Yes Yes Yes
FAT16/32 Yes Yes Yes
HFS+ Yes Yes Yes
A-100 A-110 B-110
Ext2/Ext3 Yes Yes Yes
NTFS No No No
FAT16/32 Yes Yes Yes
HFS+ No No No

注:通过安装NMT-NTFS-3G,可以对NTFS格式进行写操作。

其他[编辑]

A-100 A-110 B-110
ISO Yes Yes Yes
IFO Yes Yes Yes
IMG *1 Yes Yes Yes
RTSP streams *2 Yes Yes Yes
MMS streams No No No
  • *1 IMG 格式与ISO一样可以支持。
  • *2 RTSP 格式并不是官方支持的。