User:Mkpoli/cpx-sing-ging

维基教科书,自由的教学读本
跳到导航 跳到搜索

聖經Sing-ging ·創世紀Cho̤̍ng-sa̤-gi̍ [编辑]

第一章Dâ̤ 1 Ca̤uⁿ [编辑]

來源:Sing-ging/Cho̤̍ng-sa̤-gi̍/1

1:1 起頭Kî-táu 上帝Siō̤ng-Da̤̍ 創造cho̤̍ng-cho̤̍ 天地ting-dā̤ 

1:2 Dā̤ sī 空虛ko̤ng-hṳ 烏漠漠o-bū-bū 深淵ching-e̤ng 面頂mi̍ng-dêng 暗暗a̍ng-a̍ng 上帝Siō̤ng-Da̤̍ ē Sing 運行eōng-héng leo̍h 水面cûi-mi̍ng 

1:3 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng Da̤u̍h ū gng cuh ū gng 

1:4 上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ ca̤̍ gng sī heô 上帝Siō̤ng-Da̤̍ cuh beong gng gah a̍ng 

1:5 上帝Siō̤ng-Da̤̍ miá ca̤̍ gng ga̤̍u ceo̍ 日當di̍h-dng miá ca̤̍ a̍ng ga̤̍u ceo̍ 暝頭má-láu Ū 暝頭má-láu ū 日當di̍h-dng ca̤̍ sī táu seo̍h di̍h 

1:6 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng Cûi 中央do̤-ng da̤u̍h ū 空氣ko̤ng-ki̍ ta̤̍h beong kui siō̤ng hā ē cûi 

1:7 上帝Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ 空氣ko̤ng-ki̍ 使sâi 空氣ko̤ng-ki̍ 頂位dêng-ui̍ ē cûi gah 空氣ko̤ng-ki̍ 下底ō̤-dā̤ ē cûi du̍i 中央do̤-ng beong kṳ̍ cuh ū 阿若ah-na 

1:8 上帝Siō̤ng-Da̤̍ miá ca̤̍ 空氣ko̤ng-ki̍ ga̤̍u Ting Ū 暝頭má-láu ū 日當di̍h-dng ca̤̍ sī 第二dā̤-dī di̍h 

1:9 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng 天下Ting-ō̤ ○○ciô̤-sā̤ ē cûi da̤u̍h cṳ̄ seo̍h 位處ūi-chṳ̍ 使sâi 陸地le̤̍h-dā̤ hēng chōi cuh ū 阿若ah-na 

1:10 Ca̤̍ do̤ ē tó 上帝Siō̤ng-Da̤̍ miá ga̤̍u 陸地Le̤̍h-dā̤ miá cûi cṳ̄ ē 位處ūi-chṳ̍ ga̤̍u Hâi 上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ 阿若ah-na sī heô 

1:11 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng Dā̤ da̤u̍h saⁿ 結子geh-cî ē châu gah cha̍i léng saⁿ 果子go̍ih-cî ē chiu̍ 果子go̍ih-cî bau heo̍h deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi leo̍h dā̤ lē cuh ū 阿若ah-na 

1:12 Dā̤ cuh saⁿ 結子geh-cî ē châu gah cha̍i 俱各gṳ̄-go̤h bíng ē 種類cê̤ng-lūi léng geh 果子go̍ih-cî ē chiu̍ 果子go̍ih-cî bau heo̍h deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi 上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ 阿若ah-na sī heô 

1:13 Ū 暝頭má-láu ū 日當di̍h-dng ca̤̍ sī 第三dā̤-so̤ⁿ di̍h .

1:14 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng 天頂Ting-dêng da̤u̍h ū 發光huah-gng ē tâ̤ 使sâi 分別heong-beh 日當di̍h-dng 暝頭má-láu láu ceo̍ 記號gi̍-heō ā̤ diāⁿ 四時seo̍-sí 日期di̍h-gí 年歲níng-so̍i 

1:15 並且bi̍ng-chiâⁿ huah gng leo̍h 天頂ting-dêng 滿muâ ca̤̍u leo̍h dā̤ lē cuh ū  阿若ah-na .

1:16上帝Siō̤ng-Da̤̍ ceo̍ nn̄g gá̤ duā gng duā ē guâng 日當di̍h-dng sa̤̍ ē guâng 暝頭má-láu buh ceo̍ hiô̤{{{2}}} 西sā̤ ē chaⁿ 

1:17上帝Siō̤ng-Da̤̍ 擺列bá̤-le̍h leo̍h 天頂ting-dêng 滿muâ ca̤̍u leo̍h dā̤ lē ,

1:18ta̤̍h 管理guâng-lî di̍h má beong gng gah a̍ng 上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ 阿若ah-na sī heô 

1:19 Ū 暝頭má-láu ū 日當di̍h-dng ca̤̍ sī 第四dā̤-si̍ di̍h .

1:20 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng Cûi da̤u̍h 滿muâ saⁿ ū 活命ua̍h-miā ē 動物dō̤ng-beo̍h buh ū câ̤u boi leo̍h dā̤ sā̤uⁿ 頂勢dêng-ni̍ lé̤ ga̍u 空氣ko̤ng-ki̍ 中央do̤-ng .

1:21 上帝Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ 大魚duā-hṳ́ léng 水裏cûi-lî sê̤ saⁿ ū 活命ua̍h-miā ē 動物dō̤ng-beo̍h deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi ga̍u 各種go̤h-cê̤ng boi ē câ̤u deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi 上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ 阿若ah-na sī heô 

1:22上帝Siō̤ng-Da̤̍ 賜福ce̤h-ho̤h gô̤ng 生育Seng-e̤̍h 甚○cīng-sā̤ 充滿che̤ng-muâ leo̍h hâi câ̤u iā 生育seng-e̤̍h 甚○cīng-sā̤ leo̍h dā̤ 

1:23 Ū 暝頭má-láu ū 日當di̍h-dng ca̤̍ sī 第五dā̤-ngō di̍h 

1:24 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng Dā̤ da̤u̍h 滿muâ saⁿ ua̍h ē 物○mo̍ih-nō̤ deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi 頭牲táu-saⁿ 蟲蟻táng-hiō̤ 野獸iâ-siu̍ deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi cuh ū 阿若ah-na 

1:25上帝Siō̤ng-Da̤̍ cuh ceo̍ 野獸iâ-siu̍ deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi 頭牲táu-saⁿ deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi dā̤ sā̤uⁿ 蟲蟻táng-hiō̤ deo bíng ē 種類cê̤ng-lūi 上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ 阿若ah-na sī heô 

1:26 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng 我各儂Guâ-go̤h-náng da̤u̍h ceo̍ náng chā̤uⁿ 我各儂Guâ-go̤h-náng ē siō̤ng 使sâi guáng hâi lē hṳ́ boi ē câ̤u 頭牲táu-saⁿ gah háng 轉動dôiⁿ-dāng leo̍h dā̤ ē 蟲蟻táng-hiō̤ léng guâng ○全go̤ng-cé̤ⁿ dā̤ 

1:27 上帝Siō̤ng-Da̤̍ cuh bíng 本身beông-sing ē siō̤ng ceo̍ náng ceo̍ cuh sī chā̤uⁿ 上帝Siō̤ng-Da̤̍ ē siō̤ng ceo̍ ā 丈夫dah-bo iā ceo̍ 嬸娘sîng-ná̤u 

1:28上帝Siō̤ng-Da̤̍ 賜福ce̤h-ho̤h gah gô̤ng 生育Seng-e̤̍h 甚○cīng-sā̤ 充滿che̤ng-muâ leo̍h ciâ dā̤ dā̤ keoh dṳ̂ sê̤ guâng léng guâng hâi lē ē hṳ́ boi ē câ̤u gah 地上dā̤-sā̤uⁿ 各種go̤h-cê̤ng ū 活命ua̍h-miā ē 物○mo̍ih-nō̤ 

1:29 上帝Siō̤ng-Da̤̍ gô̤ng 滿地Muâ-dā̤ 結子geh-cî ē 菜蔬cha̍i-se̤ 包核bau-heo̍h ē 果子樹go̍ih-cî-chiu̍ Guâ deo seo̍ keoh dṳ̂ sia̍h ;

1:30 nō̤ leo̍h 地上dā̤-sā̤uⁿ câu ē 野獸iâ-siu̍ 空中ko̤ng-de̤ng boi ē câ̤u gah 轉動dôiⁿ-dāng leo̍h dā̤ go̤h cê̤ng ua̍h ē 物○mo̍ih-nō̤ Guâ deo seo̍ 青草chaⁿ-châu keoh sia̍h cuh ū 阿若ah-na .

1:31上帝Siō̤ng-Da̤̍ kua̍ⁿ sê̤ ceo̍ ē cīng heô Ū 暝頭má-láu ū 日當di̍h-dng ca̤̍ sī 第六dā̤-la̍h di̍h