User:Mkpoli/cpx-sing-ging

维基教科书,自由的教学读本
跳到导航 跳到搜索

聖經Sing-ging·創世紀Cho̤̍ng-sa̤-gi̍[编辑]

第一章Dâ̤ 1 Ca̤uⁿ[编辑]

來源:Sing-ging/Cho̤̍ng-sa̤-gi̍/1

1:1 起頭Kî-táu上帝Siō̤ng-Da̤̍創造cho̤̍ng-cho̤̍天地ting-dā̤

1:2 Dā̤空虛ko̤ng-hṳ烏漠漠o-bū-bū深淵ching-e̤ng面頂mi̍ng-dêng暗暗a̍ng-a̍ng上帝Siō̤ng-Da̤̍ēSing運行eōng-héngleo̍h水面cûi-mi̍ng

1:3 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ngDa̤u̍hūgngcuhūgng

1:4 上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿca̤̍gngheô上帝Siō̤ng-Da̤̍cuhbeonggnggaha̍ng

1:5 上帝Siō̤ng-Da̤̍miáca̤̍gngga̤̍uceo̍日當di̍h-dngmiáca̤̍a̍ngga̤̍uceo̍暝頭má-láuŪ暝頭má-láuū日當di̍h-dngca̤̍táuseo̍hdi̍h

1:6 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ngCûi中央do̤-ngda̤u̍hū空氣ko̤ng-ki̍ta̤̍hbeongkuisiō̤ngēcûi

1:7 上帝Siō̤ng-Da̤̍cuhceo̍空氣ko̤ng-ki̍使sâi空氣ko̤ng-ki̍頂位dêng-ui̍ēcûigah空氣ko̤ng-ki̍下底ō̤-dā̤ēcûidu̍i中央do̤-ngbeongkṳ̍cuhū阿若ah-na

1:8 上帝Siō̤ng-Da̤̍miáca̤̍空氣ko̤ng-ki̍ga̤̍uTingŪ暝頭má-láuū日當di̍h-dngca̤̍第二dā̤-dīdi̍h

1:9 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ng天下Ting-ō̤○○ciô̤-sā̤ēcûida̤u̍hcṳ̄seo̍h位處ūi-chṳ̍使sâi陸地le̤̍h-dā̤hēngchōicuhū阿若ah-na

1:10 Ca̤̍do̤ē上帝Siō̤ng-Da̤̍miága̤̍u陸地Le̤̍h-dā̤miácûicṳ̄ē位處ūi-chṳ̍ga̤̍uHâi上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿ阿若ah-naheô

1:11 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ngDā̤da̤u̍hsaⁿ結子geh-cîēchâugahcha̍iléngsaⁿ果子go̍ih-cîēchiu̍果子go̍ih-cîbauheo̍hdeobíngiē種類cê̤ng-lūileo̍hdā̤cuhū阿若ah-na

1:12 Dā̤cuhsaⁿ結子geh-cîēchâugahcha̍i俱各gṳ̄-go̤hbíngiē種類cê̤ng-lūilénggeh果子go̍ih-cîēchiu̍果子go̍ih-cîbauheo̍hdeobíngiē種類cê̤ng-lūi上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿ阿若ah-naheô

1:13 Ū暝頭má-láuū日當di̍h-dngca̤̍第三dā̤-so̤ⁿdi̍h.

1:14 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ng天頂Ting-dêngda̤u̍hū發光huah-gngētâ̤使sâi分別heong-beh日當di̍h-dng暝頭má-láuláuceo̍記號gi̍-heōā̤diāⁿ四時seo̍-sí日期di̍h-gí年歲níng-so̍i

1:15 並且bi̍ng-chiâⁿhuahgngleo̍h天頂ting-dêng滿muâca̤̍uleo̍hdā̤cuhū阿若ah-na.

1:16上帝Siō̤ng-Da̤̍ceo̍nn̄ggá̤duāgngduāēguâng日當di̍h-dngsa̤̍ēguâng暝頭má-láubuhceo̍hiô̤{{{2}}}西sā̤ēchaⁿ

1:17上帝Siō̤ng-Da̤̍擺列bá̤-le̍hileo̍h天頂ting-dêng滿muâca̤̍uleo̍hdā̤,

1:18ta̤̍h管理guâng-lîdi̍hbeonggnggaha̍ng上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿ阿若ah-naheô

1:19 Ū暝頭má-láuū日當di̍h-dngca̤̍第四dā̤-si̍di̍h.

1:20 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ngCûida̤u̍h滿muâsaⁿū活命ua̍h-miāē動物dō̤ng-beo̍hbuhūcâ̤uboileo̍hdā̤sā̤uⁿ頂勢dêng-ni̍lé̤ga̍u空氣ko̤ng-ki̍中央do̤-ng.

1:21 上帝Siō̤ng-Da̤̍cuhceo̍大魚duā-hṳ́léng水裏cûi-lîsê̤saⁿū活命ua̍h-miāē動物dō̤ng-beo̍hdeobíngiē種類cê̤ng-lūiga̍u各種go̤h-cê̤ngboiēcâ̤udeobíngiē種類cê̤ng-lūi上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿ阿若ah-naheô

1:22上帝Siō̤ng-Da̤̍賜福ce̤h-ho̤higô̤ng生育Seng-e̤̍h甚○cīng-sā̤充滿che̤ng-muâleo̍hhâicâ̤u生育seng-e̤̍h甚○cīng-sā̤leo̍hdā̤

1:23 Ū暝頭má-láuū日當di̍h-dngca̤̍第五dā̤-ngōdi̍h

1:24 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ngDā̤da̤u̍h滿muâsaⁿua̍hē物○mo̍ih-nō̤deobíngiē種類cê̤ng-lūi頭牲táu-saⁿ蟲蟻táng-hiō̤野獸iâ-siu̍deobíngiē種類cê̤ng-lūicuhū阿若ah-na

1:25上帝Siō̤ng-Da̤̍cuhceo̍野獸iâ-siu̍deobíngiē種類cê̤ng-lūi頭牲táu-saⁿdeobíngiē種類cê̤ng-lūidā̤sā̤uⁿ蟲蟻táng-hiō̤deobíngiē種類cê̤ng-lūi上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿ阿若ah-naheô

1:26 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ng我各儂Guâ-go̤h-nángda̤u̍hceo̍nángchā̤uⁿ我各儂Guâ-go̤h-nángēsiō̤ng使sâiiguánghâihṳ́boiēcâ̤u頭牲táu-saⁿgahháng轉動dôiⁿ-dāngleo̍hdā̤ē蟲蟻táng-hiō̤léngguâng○全go̤ng-cé̤ⁿdā̤

1:27 上帝Siō̤ng-Da̤̍cuhbíng本身beông-singēsiō̤ngceo̍nángceo̍icuhchā̤uⁿ上帝Siō̤ng-Da̤̍ēsiō̤ngceo̍ā丈夫dah-boceo̍嬸娘sîng-ná̤u

1:28上帝Siō̤ng-Da̤̍賜福ce̤h-ho̤higahigô̤ng生育Seng-e̤̍h甚○cīng-sā̤充滿che̤ng-muâleo̍hciâdā̤dā̤keohdṳ̂sê̤guângléngguânghâiēhṳ́boiēcâ̤ugah地上dā̤-sā̤uⁿ各種go̤h-cê̤ngū活命ua̍h-miāē物○mo̍ih-nō̤

1:29 上帝Siō̤ng-Da̤̍gô̤ng滿地Muâ-dā̤結子geh-cîē菜蔬cha̍i-se̤包核bau-heo̍hē果子樹go̍ih-cî-chiu̍Guâdeoseo̍keohdṳ̂sia̍h;

1:30 nō̤leo̍h地上dā̤-sā̤uⁿcâuē野獸iâ-siu̍空中ko̤ng-de̤ngboiēcâ̤ugah轉動dôiⁿ-dāngleo̍hdā̤go̤hcê̤ngua̍hē物○mo̍ih-nō̤Guâdeoseo̍青草chaⁿ-châukeohisia̍hcuhū阿若ah-na.

1:31上帝Siō̤ng-Da̤̍kua̍ⁿsê̤ceo̍ēcīngheôŪ暝頭má-láuū日當di̍h-dngca̤̍第六dā̤-la̍hdi̍h