Unicode/字符参考/3B000-3BFFF

本页使用了标题或全文手工转换
维基教科书,自由的教学读本
版本:
Unicode 1.0 Unicode 1.0.1 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1 Unicode 3.2
Unicode 4.0 Unicode 4.1 Unicode 5.0 Unicode 5.1
Unicode 5.2 Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0 Unicode 9.0
Unicode 10.0 Unicode 11.0 Unicode 12.0 Unicode 12.1
Unicode 13.0 Unicode 14.0 Unicode 15.0 Unicode 15.1
Unicode 17.0 Unicode 18.0 Unicode 19.0 Unicode 20.0
Unicode 21.0 Unicode 22.0 Unicode 23.0 Unicode 24.0
私人使用 代理 保留区 非字符
Unicode字符参考
BMP
基本多文种平面
SMP
多文种补充平面
SIP
表意文字补充平面
TIP
表意文字第三平面
SSP
特别用途补充平面
PUA
私人使用区
0000–0FFF 8000–8FFF 10000–10FFF 18000–18FFF 20000–20FFF 28000–28FFF 30000–30FFF 38000–38FFF E0000–E0FFF E8000–E8FFF F0000–F0FFF F8000–F8FFF 100000–100FFF 108000–108FFF
1000–1FFF 9000–9FFF 11000–11FFF 19000–19FFF 21000–21FFF 29000–29FFF 31000–31FFF 39000–39FFF E1000–E1FFF E9000–E9FFF F1000–F1FFF F9000–F9FFF 101000–101FFF 109000–109FFF
2000–2FFF A000–AFFF 12000–12FFF 1A000–1AFFF 22000–22FFF 2A000–2AFFF 32000–32FFF 3A000–3AFFF E2000–E2FFF EA000–EAFFF F2000–F2FFF FA000–FAFFF 102000–102FFF 10A000–10AFFF
3000–3FFF B000–BFFF 13000–13FFF 1B000–1BFFF 23000–23FFF 2B000–2BFFF 33000–33FFF 3B000–3BFFF E3000–E3FFF EB000–EBFFF F3000–F3FFF FB000–FBFFF 103000–103FFF 10B000–10BFFF
4000–4FFF C000–CFFF 14000–14FFF 1C000–1CFFF 24000–24FFF 2C000–2CFFF 34000–34FFF 3C000–3CFFF E4000–E4FFF EC000–ECFFF F4000–F4FFF FC000–FCFFF 104000–104FFF 10C000–10CFFF
5000–5FFF D000–DFFF 15000–15FFF 1D000–1DFFF 25000–25FFF 2D000–2DFFF 35000–35FFF 3D000–3DFFF E5000–E5FFF ED000–EDFFF F5000–F5FFF FD000–FDFFF 105000–105FFF 10D000–10DFFF
6000–6FFF E000–EFFF 16000–16FFF 1E000–1EFFF 26000–26FFF 2E000–2EFFF 36000–36FFF 3E000–3EFFF E6000–E6FFF EE000–EEFFF F6000–F6FFF FE000–FEFFF 106000–106FFF 10E000–10EFFF
7000–7FFF F000–FFFF 17000–17FFF 1F000–1FFFF 27000–27FFF 2F000–2FFFF 37000–37FFF 3F000–3FFFF E7000–E7FFF EF000–EFFFF F7000–F7FFF FF000–FFFFF 107000–107FFF 10F000–10FFFF

注意:Unicode字符的显示将取决于网路浏览器对字符的支持度以及系统上安装的字体。


Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B00x                                
3B01x                                
3B02x                                
3B03x                                
3B04x                                
3B05x                                
3B06x                                
3B07x                                
3B08x                                
3B09x                                
3B0Ax                                
3B0Bx                                
3B0Cx                                
3B0Dx                                
3B0Ex                                
3B0Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B10x                                
3B11x                                
3B12x                                
3B13x                                
3B14x                                
3B15x                                
3B16x                                
3B17x                                
3B18x                                
3B19x                                
3B1Ax                                
3B1Bx                                
3B1Cx                                
3B1Dx                                
3B1Ex                                
3B1Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B20x                                
3B21x                                
3B22x                                
3B23x                                
3B24x                                
3B25x                                
3B26x                                
3B27x                                
3B28x                                
3B29x                                
3B2Ax                                
3B2Bx                                
3B2Cx                                
3B2Dx                                
3B2Ex                                
3B2Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B30x                                
3B31x                                
3B32x                                
3B33x                                
3B34x                                
3B35x                                
3B36x                                
3B37x                                
3B38x                                
3B39x                                
3B3Ax                                
3B3Bx                                
3B3Cx                                
3B3Dx                                
3B3Ex                                
3B3Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B40x                                
3B41x                                
3B42x                                
3B43x                                
3B44x                                
3B45x                                
3B46x                                
3B47x                                
3B48x                                
3B49x                                
3B4Ax                                
3B4Bx                                
3B4Cx                                
3B4Dx                                
3B4Ex                                
3B4Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B50x                                
3B51x                                
3B52x                                
3B53x                                
3B54x                                
3B55x                                
3B56x                                
3B57x                                
3B58x                                
3B59x                                
3B5Ax                                
3B5Bx                                
3B5Cx                                
3B5Dx                                
3B5Ex                                
3B5Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B60x                                
3B61x                                
3B62x                                
3B63x                                
3B64x                                
3B65x                                
3B66x                                
3B67x                                
3B68x                                
3B69x                                
3B6Ax                                
3B6Bx                                
3B6Cx                                
3B6Dx                                
3B6Ex                                
3B6Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B70x                                
3B71x                                
3B72x                                
3B73x                                
3B74x                                
3B75x                                
3B76x                                
3B77x                                
3B78x                                
3B79x                                
3B7Ax                                
3B7Bx                                
3B7Cx                                
3B7Dx                                
3B7Ex                                
3B7Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B80x                                
3B81x                                
3B82x                                
3B83x                                
3B84x                                
3B85x                                
3B86x                                
3B87x                                
3B88x                                
3B89x                                
3B8Ax                                
3B8Bx                                
3B8Cx                                
3B8Dx                                
3B8Ex                                
3B8Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3B90x                                
3B91x                                
3B92x                                
3B93x                                
3B94x                                
3B95x                                
3B96x                                
3B97x                                
3B98x                                
3B99x                                
3B9Ax                                
3B9Bx                                
3B9Cx                                
3B9Dx                                
3B9Ex                                
3B9Fx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3BA0x                                
3BA1x                                
3BA2x                                
3BA3x                                
3BA4x                                
3BA5x                                
3BA6x                                
3BA7x                                
3BA8x                                
3BA9x                                
3BAAx                                
3BABx                                
3BACx                                
3BADx                                
3BAEx                                
3BAFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3BB0x                                
3BB1x                                
3BB2x                                
3BB3x                                
3BB4x                                
3BB5x                                
3BB6x                                
3BB7x                                
3BB8x                                
3BB9x                                
3BBAx                                
3BBBx                                
3BBCx                                
3BBDx                                
3BBEx                                
3BBFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3BC0x                                
3BC1x                                
3BC2x                                
3BC3x                                
3BC4x                                
3BC5x                                
3BC6x                                
3BC7x                                
3BC8x                                
3BC9x                                
3BCAx                                
3BCBx                                
3BCCx                                
3BCDx                                
3BCEx                                
3BCFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3BD0x                                
3BD1x                                
3BD2x                                
3BD3x                                
3BD4x                                
3BD5x                                
3BD6x                                
3BD7x                                
3BD8x                                
3BD9x                                
3BDAx                                
3BDBx                                
3BDCx                                
3BDDx                                
3BDEx                                
3BDFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3BE0x                                
3BE1x                                
3BE2x                                
3BE3x                                
3BE4x                                
3BE5x                                
3BE6x                                
3BE7x                                
3BE8x                                
3BE9x                                
3BEAx                                
3BEBx                                
3BECx                                
3BEDx                                
3BEEx                                
3BEFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
3BF0x                                
3BF1x                                
3BF2x                                
3BF3x                                
3BF4x                                
3BF5x                                
3BF6x                                
3BF7x                                
3BF8x                                
3BF9x                                
3BFAx                                
3BFBx                                
3BFCx                                
3BFDx                                
3BFEx                                
3BFFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F